605 276 724
Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Způsoby rezervace

Na adrese rezervace.collierycrossfit.com je viditelná při rozkliknutí týdenního rozvrhu u každého druhu lekce cena, za které je možné si lekce rezervovat. Klient si provádí rezervaci na základě předplacené permanentky nebo členství. Klient na recepci podepíše všeobecnou rámcovou smlouvu, kde vyplní své osobní údaje včetně jména a příjmení, adresy, telefonního čísla a emailové adresy. Na základě těchto údajů jsou poté klientovi předány přihlašovací údaje do rezervačního systému. Rezervace na lekce se provádí prostřednictvím online rezervačního systému nebo aplikace. Klient má možnost provést rezervaci na konkrétní lekci až 14 - dní dopředu. Člen bude za užívání centra Colliery CrossFit hradit platby podle formy členství, a to způsobem uvedeným v Dílčí smlouvě. Na Člena se bude po celou dobu platnosti Dílčí smlouvy uplatňovat vždy ceníková cena (včetně STORNO poplatku za neuskutečněnou lekci – nahlášená lekce v rezervačním systému) platná v okamžik uzavření Dílčí smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Rezervace lze bez storno poplatku libovolně rušit 3 hodiny před začátkem konání lekce. Po zrušení rezervace ve lhůtě kratší než 3 hodiny, klientovi automaticky naskočí storno poplatek ve výši 50 Kč. Na konci každého dne klientovi, který nezruší svou rezervaci nejpozději 3 hodiny před začátkem konkrétní lekce, a na lekci se nedostaví, naskočí automaticky storno poplatek ve výši 50 Kč. Pokud si klient provádí rezervaci na základě permanentky, při příchodu na recepci centra Colliery CrossFit se klientovi vždy odečte jeden vstup z jeho účtu. V případě vzniku prodlení s úhradou členského poplatku je Společnost oprávněna Členovi omezit využívání centra Colliery CrossFit, a to až do doby uhrazení celkové dlužné částky. Takovéto omezení nemá vliv na povinnost Člena uhradit dlužnou částku dle Dílčí smlouvy. Dílčí smlouvu uzavřenou na 12 měsíců lze pozastavit na 1, 2 nebo 3 kalendářní měsíce. Dílčí smlouvu uzavřenou na 6 měsíců lze pozastavit na 1 kalendářní měsíc, po dobu pozastavení členství člen hradí 250,- Kč / měsíc. Člen si může v centru na svůj vytvořený účet nabít deposit. Z tohoto depositu může hradit jak jednotlivé členství či zakoupené zboží. Deposit má platnost 12 měsíců od data zakoupení. Nabitý deposit je nevratný. Není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak, je Člen oprávněn využívat veškeré zařízení centra Colliery CrossFit a navštěvovat veškeré organizované skupinové lekce i Open Gym. Člen bere na vědomí, že šatní skřínky nejsou určeny pro uložení cenných věcí a nenese odpovědnost za majetek ponechaný v šatních skříňkách. Šatní skřínky jsou v objektech Colliery CrossFit vyklizeny každý den před otevřením a jejich obsah bude přechováván po dobu 1 měsíce. Věci ponechané v objektu Colliery Crossfit a nevyzvednuté v uvedené lhůtě mohou být následně rozdány či zlikvidovány. Společnost může zavést systém členských karet. V případě, že Člen takovou kartu ztratí, je povinen zaplatit poplatek 100,- Kč za vystavení nové členské karty. Členská karta může být používána pouze Členem, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak a Člen nesmí nikomu svou členskou kartu půjčovat ani svolit k jejímu použití. Společnost, její zástupci a personál nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do prostor Colliery CrossFit, včetně automobilů a jejich obsahu na příslušném parkovišti. Člen bere na vědomí, že centrum Colliery CrossFit bude navštěvovat na vlastní odpovědnost a že tedy Společnost, její zástupci ani personál nenese odpovědnost za jakékoli poškození zdraví, úrazy nebo nemoci vzniklé v souvislosti s využíváním služeb a vybavení centra Colliery CrossFit. Členové jsou povinni ujistit se, že používají přístroje i vybavení Colliery CrossFit vhodným způsobem. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se vhodného způsobu používání vybavení se Člen poradí s některým ze zaměstnanců či zástupců Společnosti před použitím zařízení. Členům je zakázáno nevhodným způsobem používat předměty, přístroje nebo zařízení kdekoliv v prostorách Colliery CrossFit. Člen odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí Společnosti poškozením majetku či jakkoliv jinak. Společnost je oprávněna k fotografování centra Colliery CrossFit pro reklamní a propagační účely, a to včetně případného zachycení přítomných členů, na což musí Člena upozornit. Uživatelům se zakazuje vstup do všech prostor, které jsou určeny pouze pro zaměstnance centra, včetně prostoru za recepcí/barem. Každý klient má přístup do prostor centra včetně šatny. Do šatny a na cvičební plochu je přísný zákaz vstupu ve venkovní obuvi. V případě, že tak uživatel nečiní, může být obsluhou nebo trenérem z šatny a cvičební plochy vykázán. Uživatelé a návštěvníci jsou vždy povinni respektovat příkazy obsluhy a trenérů. Pokud neuposlechnou pokynů, mohou být z tělocvičny ihned vykázáni. Použité náčiní je každý uživatel povinen uklidit na místo k tomu určené a zanechat ho v neporušeném stavu. Pokud dojde k poškození věci, je povinen uživatel takovou skutečnost ihned nahlásit obsluze nebo trenérovi. Uživatel je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení v souladu s uzavřením provozovny. Uživatel i návštěvník je povinen opustit veškeré prostory tělocvičny, včetně šaten a vyrovnat účet u obsluhy (v případě nákupu doplňkového zboží) nejpozději do konce provozní doby.

Provozovatel:

CrossTraining Ostrava, s.r.o. se sídlem: Mírová 151/19, 703 00, Ostrava – Vítkovice,
IČ: 02714647,
DIČ: CZ02714647.
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C58447.
Telefonní kontakt: + 420 605 276 724,
Email: info@collierycrossfit.com.
Web: www.collierycrossfit.com.